دنیای ما

دنیای عجیبی است این دنیای ما!

وقتی اعمالی انجام می دهی که نشانه مسئولیت پذیری زیادی توست محکوم می شوی به خاطر ریشه هایی که این مسئولیت پذیری افراطی را در تو ایجاد کرده و خود به خود افعالی که انجام شده نادیده گرفته می شود.

وقتی اعمالی را انجام نمی دهی که این انجام ندادنها ناشی از بی مسئولیتی توست تبرئه می شوی به خاطر ریشه هایی که این بی مسئولیتی را در تو ایجاد کرده و انجام ندادنهای تو محکوم نمی شود

عجب دنیای عجیبی است این دنیای ما! 

/ 3 نظر / 13 بازدید
سیاووش

خود ساختیم مگه نه [سوال][سوال][سوال]