گلوی ساز دلتنگی پر از فریاد خاموشه

دوباره سر بده هق هق بزار دست صدا روشه