بچه که بودم وقتی دراز می کشیدمو به آسمون نگاه می کردم و پرواز پرنده ها رو تماشا می کردم همیشه یه سوال تو ذهنم پیش می اومد که هیچ وقت جوابی واسش پیدا نکردم .با خودم فکر می کردم وقتی پرنده ها تو این آسمون که تا چشم کار می کنه آسمونه از پرواز کردن خسته می شن چی کار می کنن؟آخه وسط اسمون چه کاری از دستشون بر می یاد ؟مهم نیست چقدر خسته شده باشن هیچ چاره ای جز بال زدن ندارن!