عزیز دلم

امروز می خوام از همه قدر نشناسی هات تشکر کنم.امروز یه بار دیگه به اون شهودهای کم یابم رسیدم.امروز به خودم اومدم و دیدم چقدر مدیونتم.مدیون قدرنشناسیت.

که اگر قدر نشناسی تو نبود همچنان ادامه راه رو برای دیگران زندگی می کردمو همچنان این ریحانه بیچاره رو خفه می کردم.اگر قدر شناس بودی یه روزی به خودم می اومدم و می دیدم همه عمرم واسه دیگران زندگی کردم و فقط دلمو به قدر شناسیشون خوش کردم.تو باقی عمر منو نجات دادی.تو منو مدیون خودت کردی.

دینمو ادا می کنم قول می دم اول واسه خودم زندگی کنم.هرگز فراموش نمی کنم که تو با قدرنشناسیت باقی عمرمو به من برگردوندی.قول می دم همه تلاشمو بکنم که لذت ببرم.