کلاس اول که بودم یه روز معلممون ازمون پرسید کی دست چپه؟من دستمو بردم بالا و دیگر هیچ.خودمو که تنها دیدم از معلمم پرسیدم:خانم اشکال داره آدم دست چپ باشه ؟ و منتظر بودم بشنوم نه چه اشکال داره؟که در کمال ناباوری معلمم جواب داد : کاریه که شده دیگه کاریش نمی شه کرد.بعد از گذشت 27سال اون صحنه هنوز جلو چشممه.سالهای بعد معلمایی داشتم که در کمال بی انصافی استعدادمو در ریاضیات مربوط به دست چپ بودنم می دونستن.آخه می دونین بی انصافی اشکال مختلفی داره که خوشبختانه یا بد بختانه همیشه از انواع و اقسامش توسط افراد مختلف از جناب خدا گرفته تا اون عدد ریزا بهره مند شدم.