سعی می کنم عادی شوم

عادی تر از لبخندهای مصنوعی ام

و تو وحشتناکی

وحشتناکتر از شنیدن حرفهای عاشقانه

و من که باز هم دچار می شوم

به سرگیجه ای لطیف

و من که باز هم نمی توانم فریاد بزنم

سعی می کنم خودم نباشم

که چقدر مشکل است

و چشمهای من که دهانت را می رباید

حالا بخوان از نو مرا

تکرار واژه های تکراری

سعی می کنم

فقط همین