هیاهوی باد

هیچ گاه

از یاد نبرد

عصری که به برگی زرد عاشق شدم

آرام

بر سینه اش فشردم

و آرام

شکست

پ.ن:از یک دوست